Calidade e Medio Ambiente. Seguridade da información.

Conscientes da importancia e criticidade que supoñen os servizos que prestamos e co obxecto de satisfacer os requirimentos das nosas partes interesadas, avanzar na mellora continua da calidade e eficiencia das nosas actividades e servizos ofrecidos, e mantendo un compromiso de mellora na minimización de impactos ambientais adversos, consideramos esencial desenvolver a nosa actividade baixo a estrutura dun sistema de xestión integrado baseado na norma UNE–EN ISO 9001:2015 e UNE-EN ISO 14001:2015.

O alcance deste sistema de xestión está determinado de acordo coa análise que efectuamos do contexto da nosa Organización.

Os Órganos de Goberno manteñen un claro compromiso coa prestación de servizos de calidade aos seus partes interesadas. Nesta liña, asume a vontade de mellorar de maneira continua a eficacia do noso sistema de xestión e de cumprir con todos os requisitos aplicables, incluídos os legais e regulamentarios, así como os subscritos pola propia organización.

Ademais, os Órganos de Goberno proporcionan os recursos necesarios para a mellora continua do sistema de xestión: recursos humanos competentes e con toma de conciencia .para un uso eficiente dos recursos materiais e mitigación do impacto ambiental dos nosos residuos, coñecementos, infraestrutura, ambiente adecuado para a operación dos procesos e servizos, información documentada, seguimento e medición, etc., mantendo unha comunicación interna e externa eficiente con todas as partes interesadas.

Na actualidade, o noso sistema de xestión é o marco necesario para o establecemento e planificación dos nosos obxectivos, promocionando os nosos valores corporativos e permitindo mellorar a nosa relación con todas nosas partes interesadas.

Esta política nace aliñada cos nosos Fins Fundamentais, sendo unha ferramenta máis, a través da cal, contribuamos ao crecemento continuo da nosa Contorna. Esta política será revisada de forma periódica, como mínimo unha vez ao ano, atendendo ás necesidades organizativas e ao espírito do sistema de xestión corporativo. Ademais, estará dispoñible como información documentada a través dos diferentes medios corporativos para comunicación e entendemento de todas as partes interesadas, tanto internas como externas, sendo de obrigada aplicación na entidade.

Por último, o recurso máis útil está constituído polas persoas que forman parte da nosa organización e por tanto é importante que o sistema de xestión tamén contribúa á mellora continua das súas condicións de traballo, das súas competencias profesionais e humanas, aplicando criterios de prevención da contaminación e de respecto ambiental, e promovendo sempre a máxima motivación para a consecución dos obxectivos establecidos.

A Federación persegue como fins fundamentais os seguintes:

 • A representación, defensa e promoción dos intereses empresariais de carácter xeral que sexan comúns a todas as organizacións empresariais afiliadas.
 • A xestión dos intereses comúns ás organizacións afiliadas que sexan susceptibles diso.
 • O contacto e colaboración con outras organizacións empresariais españolas e estranxeiras, afíns na súa ideoloxía e finalidade, para establecer as relacións e os acordos que se estimen convenientes.
 • Formular propostas e ser interlocutor #ante a Administración Autonómica ou Estatal, dentro das súas competencias, en todas aquelas accións, reformas ou medidas tendentes ao desenvolvemento, mellora e regulación das actividades empresariais do comercio.
 • O fomento de políticas activas de emprego, formación e información para a inserción laboral no comercio, con especial atención á promoción do emprego de colectivos desfavorecidos tales como mozos demandantes de primeiro emprego e mulleres.
 • Captar e atraer investimentos viables cara ao comercio galego e ás súas asociacións máis representativas coa consecuente creación de infraestruturas e a creación de postos de traballo no comercio.
 • Promover o avance nos métodos e técnicas de xestión de empresas, fundamentalmente mediante a realización e difusión da investigación, promoción, desenvolvemento, organización, implantación de medios tecnolóxicos e funcionamento dos oportunos medios de formación e información en colaboración con Entidades públicas e privadas, apoiando o desenvolvemento de procesos de mellora continua tanto nos procesos da propia Asociación como nos seus Asociados.
 • Realizar actuacións de información, formación, difusión e sensibilización na utilización das novas Tecnoloxías da Información.
 • Organización de encontros, seminarios e convencións para intercambios de experiencias entre os empresarios e as distintas administracións co fin de fomentar a súa solidariedade e interrelación para unha máis e mutua colaboración entre eles.
 • Estudar, elaborar e impulsar proxectos empresariais, así como orientar, asesorar, e apoiar aos potenciais empresarios do sector e aos xa existentes.
 • Dinamizar o movemento asociativo entre os empresarios da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Realizar as demais funcións de análoga natureza ás anteriores que se consideren convenientes ao cumprimento dos fins da Federación Galega de Comercio.
 • Promover a creación de Comisións de Traballo que desenvolvan os fins propios da Federación.
 • Fomentar a creación de Redes de Cooperación entre asociacións empresariais do sector do comercio comerciante polo miúdo, así como a creación de organizacións e fundacións para a realización de fins de interese xeral.
 • Fomento prioritario do turismo en Galicia, mediante accións de promoción dos nosos acenos de identidade propias, da nosa lingua, dos valores que nos caracterizan, dos produtos autóctonos da terra, das nosas festas populares, etc....todo iso co obxectivo de mellorar no posible o potencial turístico desta Comunidade Autónoma, aumentando o número de turistas que xa nos visitan cada ano, e convertelos en asiduos visitantes, que desta forma pasen a ser tamén clientes fieis do pequeno comercio galego.
 • Realización preferente de actuacións de preservación do patrimonio histórico, cultural e artístico da Comunidade Autónoma galega, incidindo especialmente na promoción e divulgación do Camiño de Santiago máis aló das nosas fronteiras, tamén co obxectivo de potenciar os aspectos turísticos e culturais de Galicia, de forma que acudan cada vez máis visitantes, o cal repercute positivamente no desenvolvemento das actividades empresariais e comerciais galegas.
 • Desenvolvemento de actuacións para a conservación do Medio Ambiente, promovendo prioritariamente a adopción polos comerciantes comerciantes polo miúdo galegos e as entidades que os representan, de medidas de mellora das condicións ambientais do contorno, así como accións de difusión e divulgación das distintas políticas e programas de mellora e protección ambiental, dirixidas á concienciación da importancia destas políticas ambientais para un acertado desenvolvemento das actividades empresariais e comerciais actuais.
 • Promoción da implantación e/ou certificación no seu caso, nos comercios galegos, de políticas de calidade en materias reguladas pola normativa aplicable á actividade empresarial que desenvolven, tales como a prevención de riscos, a política de protección de datos, a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a eliminación de barreiras arquitectónicas nos establecementos comerciais; difusión e implantación de políticas de responsabilidade social nas empresas do comercio galego... sendo referente na aplicación de sistemas de xestión que aseguren o cumprimento dos requisitos legais vixentes e a mellora continua do comercio galego.
 • Accións de dinamización e desenvolvemento do medio rural galego, promovendo proxectos e actuacións que incidan directamente no emprego e a renda das zonas rurais, e contribúan eficazmente á diversificación económica e á modernización do tecido produtivo rural. O obxectivo é contribuír á creación dun tecido empresarial no medio rural, fomentando o espírito empresarial e o desenvolvemento dunha estrutura económica con capacidade de xeración de emprego.

A finalidade desta Política é establecer as directrices e principios que rexerán o modo en que se xestionará e protexerá a súa información e os seus servizos, a través da implantación, mantemento e mellora dun Sistema de Xestión de Seguridade da Información (en diante, SGSI) aplicando os requisitos das nosas partes interesadas e da Norma UNE ISO/ IEC 27001, dentro do marco regulatorio legal e vixente.

Coa implantación do sistema baixo a Norma UNE ISO/ IEC 27001 fortalécese a seguridade dos nosos servizos, así como da información e datos que inclúen devanditos servizos e que son necesarios para a súa correcta e adecuada prestación.

O alcance deste sistema de xestión está determinado de acordo coa análise que efectuamos do contexto da nosa Organización.

No desenvolvemento das nosas actividades tratamos datos de carácter persoal en cumprimento das medidas aplicables de acordo aos seus niveis de seguridade, en cumprimento do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e polo REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

O noso SGSI manterase cumprindo e respectando a Lei de Propiedade Intelectual no que se refire ao uso do software, obtendo as licenzas correspondentes e xestionando as mesmas para o emprego adecuado destas no desenvolvemento das actividades.

Os Órganos de Goberno comprométense a facilitar e proporcionar os recursos necesarios para o establecemento, implantación, mantemento e mellora do noso SGSI, así como a demostrar liderado e compromiso explícito respecto a leste. Consecuencia, asumen a responsabilidade de:

 • Asegurar o establecemento da presente política e dos obxectivos necesarios para o seu cumprimento completo e despregamento estratéxico.
 • Asegurar a integración e o cumprimento dos requisitos aplicables do SGSI nos procesos da entidade.
 • Asegurar que os recursos necesarios para o SGSI estean dispoñibles.
 • Comunicar a importancia dunha xestión da seguridade eficaz e conforme cos requisitos do SGSI.
 • Asegurar que o SGSI consegue os resultados previstos.
 • Dirixir e apoiar ás persoas para contribuír á eficacia do SGSI.
 • Promover a mellora continua.

Os obxectivos estableceranse nas funcións e niveles pertinentes, enfocados sempre á mellora continua e utilizando como marco de referencia:

 • Os cambios nas necesidades das partes interesadas.
 • Os requisitos de seguridade da información aplicables e os resultados da apreciación e do tratamento dos riscos para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade, trazabilidad e autenticidade da información.
 • Os factores internos que melloren a tramitación e resolución de incidentes de seguridade.
 • Os factores externos cuxa aplicación mellore a eficacia do tratamento dos riscos.
 • A mellora da eficacia da formación, concienciación e desempeño do noso persoal.

Certificados de calidade de Federación Galega de Comercio

Alcance: Deseño, xestión, execución e impartición de proxectos e plans formativos no ámbito da formación continua e para o emprego.

ISO 27001

ISO 27001 - SI-0422/21

Certificado de calidade ISO 27001.
Certificación número SI-0422/21.

ISO 14001 - 751/21

Certificado de calidade ISO 14001.
Certificación número 751/21.

ISO 9001 - 600/16

Certificado de calidade ISO 9001.
Certificación número 600/16.