Monforte de Lemos: Axudas á creación de empresas

De conformidade coo previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/656802) OBXECTO E FINALIDADE DA CONVOCATORIA Esta convocatoria ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar a concesión, … Ler máis

Axudas para a reutilización e reciclaxe de residuos textiles

ORDE do 10 de novembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 13 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a pemes, autónomos, asociacións e fundacións de Galicia para o financiamento de actuacións destinadas á preparación para a reutilización e reciclaxe de residuos téxtiles … Ler máis

Axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) en Galicia

Bases reguladoras RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG410A). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221114/AnuncioO92-071122-0001_gl.pdf … Ler máis

Festas laborais locais de 2023 para as catro provincias de Galicia

RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2023 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221107/AnuncioG0656-261022-0001_gl.pdf A continuación se detallan todas as provincias cos seus correspondentes festivos locais. A CORUÑA Abegondo: … Ler máis

Subvencións para o fomento do emprego

Bases reguladoras Orde do 17 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentesde emprego e unidades de apoio, e se convocan … Ler máis

Santiago de Compostela: Premios á excelencia empresarial Axenda Urbana 2030.

Desde o Concello de Santiago de Compostela publicáronse as bases reguladoras da 1ª Edición dos premios á Excelencia Empresarial Axenda Urbana 2030. Obxecto e finalidade O obxecto dos PREMIOS Á EXCELENCIA EMPRESARIAL AXENDA URBANA 2030 é premiar ás empresas que se distinguiron polas boas prácticas no campo da conciliación laboral e familiar, economía circular, innovación, … Ler máis

Santiago de Compostela: Convocatoria de subvencións a empresas.

Convocatoria de subvencións destinadas a apoiar a empresas para actuacións en materia de economía circular de Santiago de Compostela. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/10/18/2022_0000006374.pdf Obxecto e finalidade Son axudas económicas, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas ao desenvolvemento, por parte de empresas de Santiago de Compostela, de proxectos de economía circular, entendida como aquela na que o valor dos … Ler máis

Incentivos á contratación para persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

ORDE do 3 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación vinculada aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de decembro de 2019 e do 31 de decembro de 2020 para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade … Ler máis

Bonos Activa Comercio 2022

ORDE do 29 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, se convocan para o ano 2022 e se … Ler máis

Provincia de Ourense: Calendario laboral ano 2023

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade en Ourense, elaborou para esta provincia o calendario laboral para o ano 2023, onde se determinan como inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, no ámbito dos respectivos concellos, as festas locais especificadas no documento publicado no BOP con data de 8 de outubro de 2022, … Ler máis