Preguntas frecuentes acerca dos Bonos Activa Comercio

¿Qué é o programa Bonos Activa Comercio?

O programa Bonos Activa Comercio é un campaña para a incentivación do Consumo nos comercios retallistas de Galicia.

Rexistro comerciantes

 1. ¿Qué establecementos comerciais poden adherirse ao programa?
  As persoas autónomas e pemes comerciais retallistas con establecemento comercial en Galicia e que estean dados de alta nas epígrafes do IAE establecidas no Programa.
 2. ¿Ónde podo rexistrarme?
  Na web www.bonosactivacomercio.gal.
 3. ¿Qué prazo teño para adherirme ao programa?
  Un mes, dende o 15 de abril ata o 15 de maio de 2021.
 4. ¿Dende qué dispositivo me podo rexistrar?
  Para o rexistro poderase utilizar calquera dispositivo (PC, móbil, tablet).
 5. ¿Cómo me rexistro se teño varios establecementos comerciais?
  Con independencia do número de establecementos comerciais o rexistro será único por empresa (nome apelidos (NIF) /razón social (CIF)).
 6. ¿Cómo localizo a aplicación no Play Store ou Google Play?
  A aplicación chamase “Bonos Activa Comercio” e aparece o logo da Xunta de Galicia.
 7. ¿En cántos dispositivos móbiles podo descargar a APP?
  Non hai limitación e polo tanto poderase descargar a APP bonos activa comercio, en tantos dispositivos móbiles como queira.
 8. ¿Podo establecer distintas contrasinais para os distintos dispositivos móbiles?
  Non, o usuario e contrasinal serán os mesmos para todos os dispositivos móbiles da mesma empresa.
 9. ¿Cómo fago se estou dado de alta en máis dun IAE?
  No rexistro deberase poñer unicamente o epígrafe do IAE principal no que estea dado de alta.
 10. ¿É obrigatorio estar rexistrado na plataforma Comercio Seguro?
  Non, a plataforma de comercio seguro é unha ferramenta que poderá utilizar para dar cumprimento as medidas de prevención de riscos fronte a Covid-19.
 11. ¿A persoa comerciante ten que ter conta bancaria en ABANCA?
  Non é preciso que a persoa comerciante sexa cliente de ABANCA.
 12. ¿Cándo me fan o pago dos bonos canxeados?
  A entidade financeira pagará semanalmente os importes dos bonos canxeados na conta bancaria establecida no formulario de rexistro.
 13. ¿Cál é o importe máximo de bonos que podo canxear?
  Cada persoa comerciante poderá canxear ata 5.000€.
 14. ¿Qué información física vou recibir?
  Un adhesivo distintivo do Programa Bonos Activa Comercio para a identificación do establecemento como adherido e un díptico co resume dos pasos a seguir para a súa adhesión e cobro.

Descarga de bonos

 1. ¿Quén pode descargarse os bonos?
  A cidadanía en xeral que sexa maior de idade e residente en Galicia.
 2. ¿Qué prazo teño para descargarme os bonos?
  3 meses, dende o 3 de maio ata o 3 de agosto de 2021.
 3. ¿Cál é o prazo de validez do bono?
  Dende o 3 de maio ata o 3 de agosto de 2021.
 4. ¿Cómo podo descargar o bono?
  A persoa usuaria deberá rexistrarse na web www.bonosactivacomercio.gal e descargar o bono QR na APP “Bonos Activa Comercio” (dispoñible para Android e Apple).
 5. ¿Cántos bonos podo descargar?
  Só un bono por persoa.
 6. ¿De qué importe son os bonos?
  Cada bono ten un importe de 30€.
 7. ¿En qué compras podo usar os bonos?
  – En compras iguais ou superiores a 30€ (desconto de 5€).
  – En compras iguais ou superiores a 50€ (desconto de 10€).
  Estas contías enténdense co IVE incluído.
 8. ¿Cómo uso o meu bono?
  No momento do pagamento da compra deberá amosar o seu bono (QR) ao comerciante para que lle aplique o desconto.
 9. ¿Podo devolver as compras?
  Sí, a devolución farase efectiva cun vale sen caducidade ou por outra compra, sen que se devolva o diñeiro en efectivo ou na tarxeta de crédito.
 10. ¿Podo usar o bono no comercio on-line?
  Non, só nos establecementos comerciais físicos adheridos ao programa.
 11. ¿Son compatibles os bonos con outras axudas?
  Sí.