Preparando a reapertura de comercios: Información para prevención de saúde laboral no comercio de proximidade


Facémoslles chegar a información publicada pola Xunta de Galicia, para a Prevención da saúde laboral no comercio de proximidade, coas normas básicas a cumprimentar e ter en conta ante o inicio, o vindeiro luns día 4 de maio, das fases de desescalada do confinamento polo COVID-19, así como de reapertura gradual e progresiva do comercio comerciante polo miúdo e outros sectores, fases como sabemos aprobadas por Consello de Ministros do 28 de abril de 2020. Así mesmo, achegamos o documento publicado pola Xunta de Galicia que contén dita información.


¿Cómo organizar a actividade no seu comercio?

 • Coloque carteis en zonas visibles coas advertencias das autoridades sanitarias.
 • Planifique as necesidades de material de protección e hixiene para o persoal e a clientela (luvas desbotables, máscaras, solucións hidroalcohólicas…).
 • Dispoña de material de limpeza e desinfección suficiente como deterxentes e lixivia ou outros produtos autorizados polo Ministerio de Sanidade para desinfectar.
 • Protexa ao persoal traballador dos grupos vulnerables ao coronavirus.

¿Cómo manter a distancia de seguridade?

 • Controle o aforo no seu comercio: utilice a cita previa, coloque carteis informativos, e organice a entrada graduada da clientela.
 • Sinalice o chan mediante cinta adhesiva ou postes separadores, entre a clientela que agarda para o servizo, a caixa ou o acceso ao establecemento.
 • Fomente a compra e pago electrónico. Se non é posible a entrega a domicilio, habilite servizos de recollida no comercio.
 • Pode instalar pantallas ou outros elementos de barreira nas zonas de atención ao público como mostradores, caixas de cobranza, etc. especialmente cando non se poida manter a distancia.

¿Cómo respectar as medidas hixiénicas?

 • Facilite solucións hidroalcohólicas, luvas desbotables e coloque contedores con tapa, pedal e bolsas recambiables nos accesos do comercio para uso público.
 • Protexa os produtos para evitar a súa contaminación mediante fundas, pantallas, vitrinas, etc.
 • Reforce a limpeza e desinfección do local e das superficies que máis se tocan, como mostradores, pomos de portas, ordenador, TPV, probadores e aseos.
 • Ventile con máis frecuencia e asegure a renovación do aire se ten instalados sistemas de ventilación ou climatización.

Posibilidade de apertura, con cita previa, a partir do 4 de maio.


Esta información poderá servirlles de guía orientativa para coñecer que medidas e actuacións deben adoptar para poder levar a cabo a reapertura dos seus respectivos establecementos, nas fases marcadas e segundo as condicións e medidas aprobadas polo Goberno, sen poñer en risco a súa saúde nin a dos seus clientes.

Esperamos que esta información lles resulte de interese.

Atentamente.

Deixa un comentario