Axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2022), financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á … Ler máis

Axudas para melloras paisaxísticas de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022 (código … Ler máis

Axudas para o fomento do emprego para pequenas empresas de nova creación

ORDE do 27 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación (código de procedemento TR807I), e o Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (código de … Ler máis

Provincia de La Coruña: Axudas para inversións en promoción económica de entidades sen ánimo de lucro

Resolución pola que se dispón avocar a aprobación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica durante o ano 2022 e aprobar ditas bases. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/02/18/2022_0000000838.pdf

Provincia de A Coruña: Axudas para actividades de promoción económica de entidades sen ánimo de lucro

Resolución pola que se dispón avocar a aprobación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para actividades de promoción económica durante o ano 2022 e aprobar as ditas bases. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/02/18/2022_0000000837.pdf

Convocatoria de axudas a agrupacións de empresas innovadoras

Extracto da Orde de 16 de febreiro de 2022 pola que convocan as axudas establecidas para o apoio a agrupacións empresariais innovadoras co obxecto de mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas, correspondentes ao ano 2022. https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4768.pdf As bases das axudas poden consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións, na seguinte ligazón: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/610794

Concello de Vigo: Subvencións para fomentar o emprego, entidades sen ánimo de lucro.

Se publican as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro 2022. https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_99809088-5E2D-482E-9621-9FB7D3D9511A&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220210.2022005181.pdf Extracto do acordo da Xunta de Goberno local do 28/01/2022 polo que se convocan as subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro para o ano 2022 (BOPPO 14/02/2022). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_2169E6DA-4580-4A5C-9D3B-A50E13A18C98&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220214.2022006603.pdf

Concello de Nigrán: Axudas a empresas afectadas por COVID (BOP Pontevedra).

Bases específicas que rexerán a cuarta convocatoria municipal de subvencións dirixidas a axudar a sectores empresariais afectados polos efectos económicos da COVID-19. https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_5803F4DC-84D2-4A56-990A-58B9CBAB2589&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220208.2022005316.pdf