Provincia de Ourense: Calendario laboral ano 2023

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade en Ourense, elaborou para esta provincia o calendario laboral para o ano 2023, onde se determinan como inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, no ámbito dos respectivos concellos, as festas locais especificadas no documento publicado no BOP con data de 8 de outubro de 2022, … Ler máis

Provincia de Ourense: Axudas para dinamización e promoción do comercio local

Convocatoria e bases de tramitación e concesión de subvencións para o financiamento de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense durante o ano 2022, xunto co extracto de ditas bases e convocatoria (pax 2-22 BOP Ourense 29/06/2022). https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=147&fecha=20220629

Concello de Baltar: Axudas a PEMES, comercios, hostalaría e servizos.

Convocatoria pública e bases reguladoras da concesión de subvencións directas para axudar aos autónomos e pemes dos sectores de hostalaría, servizos, comercio, e ás familias do Municipio de Baltar (Ourense), para mitigar os efectos económicos xenerados pola COVID19 (BOP Ourense 05/05/2022 páxina 9). https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=102&fecha=20220505

Concello de Verín: Anuncio de cobranza en período voluntario de taxas de auga, lixo e saneamento (BOP Ourense, 5 de xuño de 2020)

Publicamos o anuncio de cobranza dos seguintes conceptos no Concello de Verín: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=128&fecha=20200605 Taxas por abastecemento de augas, rede de sumidoiros e canon de saneamento da Xunta de Galicia. Comunicarase aos contribuíntes e suxeitos pasivos afectados polos conceptos sinalados, que queda aberto o período voluntario de cobranza nos seguintes termos: Período ao que corresponden: primeiro … Ler máis

Deputación de Ourense: Axudas ao autoemprego en municipios rurais (BOP Ourense 7 maio 2020)

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da tramitación, concesión e xustificación das subvencións que outorgue a Deputación Provincial de Ourense, en réxime de concorrencia non competitiva, a persoas físicas que leven a cabo proxectos empresariais e/ou de autoemprego en municipios rurais en declive demográfico da provincia de Ourense durante os exercicios 2019, 2020 e … Ler máis

Deputación de Ourense: Axudas publicadas para PEMES, autónomos e traballadores afectados por crise do COVID-19 (BOP 12 maio)

Informamos das seguintes axudas e subvencións dirixidas a PEMES, autónomos, e traballadores da Provincia de Ourense, publicadas no BOP de Ourense, de 12 de maio de 2020. https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=107&fecha=20200512 Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a pequenas empresas dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia afectadas pola crise do COVID-19 [845/2020] … Ler máis

Deputación de Ourense: Programa BenOurense Comerciou para situacións de emerxencia social

Bases reguladoras do Programa BenOurense ComerciOu, de subvencións de emerxencia social polo COVID-19, e extracto das bases reguladoras do devandito programa (BOP Ourense 28 abril de 2020). https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=96&fecha=20200428 Esperamos que esta información lles resulte de interese. Atentamente.

Deputación de Ourense: Medidas extraordinarias no sector público adoptadas pola crise do COVID-19

exto refundido do Protocolo xeral de medidas de prevención do COVID-19 no sector público provincial ao 13 de abril de 2020,adoptado pola Excma. Deputación de Ourense (BOP ourense 17 abril de 2020). https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=87&fecha=20200417 Convén destacar desta publicación, que queda suspendida, en virtude da declaración do estado de alarma do 14 de marzo de 2020, a … Ler máis