PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

ORDE do 8 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladorasdo programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas,cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede ásúa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR790A). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220810/AnuncioG0656-030822-0001_gl.pdf

Festas laborais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023

De non se producir modificacións no calendario laboral de carácter estatal, as festas laborais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 serán as seguintes: 6 de xaneiro Epifanía do Señor (Día de Reis) 6 de abril Xoves Santo 7 de abril Venres Santo 1 de maio Festa do Traballo 17 de … Ler máis

Medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética (Goberno de España)

Real Decreto-lei 14/2022, do 1 de agosto, de medidas de sustentabilidade económica no ámbito do transporte, en materia de bolsas e axudas ao estudo, así como de medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética do gas natural. https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf Medidas de aforro, eficiencia enerxética e de redución da dependencia enerxética: plan de … Ler máis

Axudas para o fomento do emprego

ORDE do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR352A). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220721/AnuncioG0656-130722-0001_gl.pdf … Ler máis

Axudas para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido, e selección de comercios colaboradores

ORDE do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido, en réxime de concorrencia non competitiva, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se convocan para a anualidade 2022 (códigos de … Ler máis

Concello de As Neves: Subvencións para dinamización comercial

Bases e convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro do Concello de As Neves para a realización de actividades de promoción e dinamización comercial (BOPPO 07/07/2022). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_664F3C30-7D72-4BC6-BB58-38B87431A741&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220707.2022045315.pdf

Concello de Cambre: Subvencións a asociacións empresariais

Extracto do acordo do Pleno municipal adoptado en sesión ordinaria de 28 de abril de 2022, polo que se aproban as Bases da convocatoria de subvencións municipais ás Asociacións Empresariais do Concello de Cambre (A Coruña) para o ano 2022 (BOP Coruña 12/07/2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/07/12/2022_0000004169.pdf

Concello de A Coruña: Subvencións para o impulso da actividade económica.

Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local do 30 de xuño do 2022 pola que se convocan subvencións para o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal de A Coruña, no marco do Plan de Reactivación Económica e Social de A Coruña (PRESCO), no exercizo 2022 (BOP de A Coruña 07/07/2022) https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/07/07/2022_0000004075.pdf